Apakah Geran Automasi Pintar?

Geran Automasi Pintar (SAG) adalah geran padanan untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dan Syarikat Di Peringkat Pertengahan (MTC) di sektor perkhidmatan dan pembuatan untuk memulai pengembangan dan pelaksanaan projek dengan menerima pakai teknologi untuk mengautomasikan operasi perniagaan mereka.

Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA):

 • SAG akan diberikan secara sepadan (1:1) berdasarkan pengeluaran yang memenuhi syarat, hingga pemberian maksimum RM1,000,000 per syarikat.

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC):

 • SAG akan dikenakan had maksimum RM200,000 dari keseluruhan kos projek.

Siapakah yang layak untuk Geran Automasi Pintar?

MIDA:

 • Diperbadankan di bawah Akta Syarikat, 1965 / 2016.
 • Ekuiti syarikat mestilah sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia.
 • Syarikat yang mempunyai Lesen Perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Syarikat mestilah melakukan aktiviti berikut:

 1. Aktiviti pembuatan dalam pematuhan Akta Penyelarasan Industri, 1975; atau
 2. Aktiviti perkhidmatan yang harus dikawal selia oleh akta / peraturan tertentu atau diatur oleh kementerian / agensi yang relevan.

 • Syarikat yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan dan mesti memenuhi sekurang-kurangnya salah satu Hasil Komitmen.
 • Hanya layak untuk PKS dan MTC sahaja. Definisi PKS dan MTC:

Pembuatan Perkhidmatan
PKS Perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau Pekerja tidak melebihi 200 Perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau Pekerja tidak melebihi 75
MTC Perolehan jualan dari RM50 juta hingga RM500 juta Perolehan jualan dari RM20 juta hingga RM500 juta

MDEC:

Kegiatan perniagaan berdaftar yang merangkumi terutamanya aktiviti tradisional atau bukan teknologi dari sektor perkhidmatan;

Sektor Perkhidmatan Am
Syarikat dari sektor perkhidmatan merangkumi Runcit, Pemborong, Makanan dan Minuman, Pelancongan, Logistik, Pengangkutan, Pendidikan, Penjagaan Kesihatan, Harta Tanah, dan Perkhidmatan Kewangan.
Kriteria kelayakan:

 • Syarikat yang diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016;
 • Modal terbitan dan berbayar sekurang-kurangnya RM50,000;
 • Minimum 51% ekuiti yang dipegang oleh rakyat Malaysia; dan
 • Tidak menjadi subjek perintah pembubaran / penggulungan / muflis;
 • Tidak mempunyai masalah kebimbangan dan / atau tidak aktif.
Sektor Perkhidmatan Profesional
Perusahaan / Kepemilikan Tunggal / Perkongsian / Perkongsian Liabiliti Terhad yang menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Perkhidmatan Undang-Undang, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Konsultasi, Pengurusan, Perkhidmatan Pekerjaan dan Keselamatan (Agensi Swasta).
Kriteria kelayakan:

 • Didaftarkan di bawah Pendaftaran Akta Perniagaan 1956 atau undang-undang atau peraturan Malaysia yang berkaitan.
 • Minimum 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia;
 • Tidak menjadi subjek perintah pembubaran / penggulungan / muflis;
 • Tidak mempunyai masalah dan / atau tidak aktif.

Bagaimanakah saya boleh memohon Geran Automasi Pintar?

MIDA:

Pemohon diminta untuk menyerahkan dokumen berikut:

 • Borang Permohonan (PENJANA SAG) - Muat turun DI SINI
 • Penyata Kewangan Terkini (diaudit)
 • Profil Syarikat SSM (e-Info) terkini oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 • Salinan Lesen Perniagaan dari Pihak Berkuasa Tempatan
 • Salinan Lesen Pembuatan (ML) ATAU Surat Pengesahan yang Dikecualikan dari ML dari MIDA di bawah Akta Penyelarasan Industri, 1975 (Terpakai untuk syarikat pembuatan sahaja)
 • Salinan surat Lesen / Permit / Sokongan dari kementerian / agensi relevan yang mengatur aktiviti tersebut (Terpakai untuk syarikat perkhidmatan sahaja)
 • Permohonan hendaklah dihantar ke:

 • Ketua Pegawai Eksekutif
  Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
  MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5
  Kuala Lumpur Sentral
  50470 Kuala Lumpur


  Untuk pertanyaan dan penjelasan, sila rujuk:
  Laman web MIDA : www.mida.gov.my
  Tel : +603 – 2267 3633 Faks : +603 – 2273 4208
  Emel : investmalaysia@mida.gov.my

 • Garis Panduan Geran Automasi Pintar boleh didapati DI SINI.

MDEC:

 • Untuk maklumat terperinci, klik DI SINI.